Wstęp:

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  i określa panujące zasady  pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi osobami korzystającymi z serwisu gotpage.pl.  Korzystając z serwisu gotpage.pl lub uzyskując dostęp do niego, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza iż dokładnie się z nim zapoznał w całości.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności należący do zarządzających serwisem gotpage.pl

Gotpage.pl  jest własnością  GOTPAGE Polska – Rafał Antoniak  z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 66 NIP: 8281373919,   e-mail: kontakt@gotpage.pl
GOTPAGE POLSKA  – Rafał Antoniak jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do strony i praw własności intelektualnej, zarejestrowanej w urzędzie patentowym. 

Wszelkie próby kopiowania oraz kradzieży tej własności będą skierowane na drogę postępowania Cywilnego na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Polskiego prawa. 

Użytkownikiem platformy Gotpage.pl może być:

1.  osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu zawarła umowę o Usługę.

2. osoba fizyczna małoletnia i nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych o ile ukończyła lat 13 i  pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na zawarcie umowy.

 Użytkownikiem platformy Gotpage.pl nie mogą być osoby małoletnie poniżej lat 13.

Nazwa Platformy, logo, koncepcja, szata graficzna, znaki towarowe oraz baza danych użytkowników stanowią własność intelektualną i są prawnie zastrzeżone i nie mogą być kopiowane, używane, publikowane, sprzedawane bez wcześniejszej  pisemnej zgody serwisu Gotpage.pl

§ 1. DEFINICJE

1.Użyte na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:

  1. Zarządzający serwisem, Wydawca –  GOTPAGE Polska Rafał Antoniak
  2. Serwis, Gotpage.pl – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych przez Wydawcę pod adresem www.gotpage.pl za pośrednictwem sieci Internet;
  3. Użytkownik – osoba korzystająca z usług elektronicznych oferowanych przez Wydawcę za pośrednictwem Serwisu oraz w jakikolwiek inny sposób korzystająca z Serwisu w szczególności osoba fizyczna posiadająca umowę na Konto w Serwisie, która uzyskała dostęp do usług poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i jeśli dotyczy uzyskała zgodę opiekuna prawnego lub firma.
  4. Firma– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej lub osoba prawna w tym ułomna osoba prawna zgodnie z definicjami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych
  5. Treści – elementy publikacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu w szczególności zdjęcia, teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video w tym takie, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. Konto – strona serwisu, która jest udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, opisy, zdjęcia, filmy i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Gotpage.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz po uzyskaniu stosownych zgód danego Użytkownika i/lub jego opiekuna prawnego.
  7. Konto firmowe– strona serwisu, która jest udostępniona Użytkownikowi będącemu Firmą, na której Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, opisy, zdjęcia, filmy i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Gotpage.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. Nazwa Profilu – własna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika.
  9. Baza Profili – zbiór danych lub danych osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.
  10. Prywatna wiadomość – rodzaj elektronicznej wiadomości tekstowej wysyłanej przez Użytkownika do innego Użytkownika.
  11. Spam – wiadomości przesyłane w ramach Serwisu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził zgody.
  12. Komentarz – informacja tekstowa wyrażająca opinię Użytkownika

.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.  W zakresie korzystania z poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad odmiennych niż wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Wydawca  zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku:
  1. stosowania technologii (w tym sprzętu bądź oprogramowania) wpływającego na sposób funkcjonowania Serwisu w tym w szczególności odbioru treści prezentowanych za jego pośrednictwem;
  2. naruszania przez użytkownika Serwisu przepisów prawa, postanowień niniejszego regulamin oraz zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  3. w przypadku działania przez Użytkownika Serwisu na szkodę Wydawcy lub innych użytkowników Serwisu bądź osób trzecich
 1. Korzystanie z niektórych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, może wymagać od użytkownika podania danych osobowych. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..) ze szczególnym uwzględnieniem praw osób małoletnich.  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu określa Polityka Prywatności (podlinkować)
 2. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw Użytkowników w szczególności konsumentów, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w przepisami prawa, pierwszeństwo mają w/w przepisy. W zakresie Użytkowników nie będących konsumentami zastosowanie ma  pierwszej kolejności niniejszy Regulamin.

§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU ORAZ ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego Korzysta Użytkownik są następujące: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności, Serwisu lub świadczonych przez Usługodawcę usług elektronicznych  może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies. Użytkownik jest informowany o powyższym poprzez odpowiednie komunikaty.
 2. Wydawca zapewnia poprawne funkcjonowanie Serwisu dla następujących przeglądarek oraz ich wersji: 11 i nowszej, Edge 14 i nowszej, Firefox 49 i nowszej, Chrome 54 i nowszej, Safari 10 i nowszej, Opera 40 i nowszej, iOS Safari 10 i nowszej, Android Browser 52 i nowszej, Chrome for Android 53 i nowszej wraz systemem operacyjnym, wspieranym i aktualizowany przez producenta.
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie świadczonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługi te umożliwiają użytkownikom korzystanie z zasobów sieci Internet, w tym w szczególności zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w Serwisie oraz korzystanie z różnych mechanizmów informatycznych funkcjonujących w jego ramach.
 4. Za pośrednictwem Serwisu  dostępne są następujące usługi elektroniczne:
  1. Formularz rejestracji Użytkownika– korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych użytkownika, w tym danych osobowych oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne konto Użytkownika. Login stanowi adres e-mail natomiast hasło ma charakter poufny. Odpowiedzialność za ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Użytkownik. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu klientowi rejestracji za pomocą formularza zawierana jest na czas określony i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą utworzenia indywidualnego konta użytkownika.
  2. Konto Użytkownika, z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania z serwisu internetowego. Konto użytkownika zostaje aktywowane poprzez wygenerowany link wysłany na adres elektroniczny Użytkownika podany podczas rejestracji.  Z chwilą aktywacji konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z portalu konta użytkownika, bądź to na jego wniosek bądź na skutek uprawnionego działania Usługodawcy.
  3. Formularz rejestracji firmy– korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych firmy użytkownika, w tym danych osobowych oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne konto Firmy Użytkownika. Login stanowi adres e-mail natomiast hasło ma charakter poufny. Odpowiedzialność za ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Użytkownik. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu klientowi rejestracji za pomocą formularza zawierana jest na czas określony i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą utworzenia indywidualnego konta firmy użytkownika.
  4. Konto Firmy, z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania z serwisu internetowego. Konto Firmy zostaje aktywowane poprzez wygenerowany link wysłany na adres elektroniczny Użytkownika podany podczas rejestracji. Z chwilą aktywacji konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z portalu konta użytkownika, bądź to na jego wniosek bądź na skutek uprawnionego działania Usługodawcy. Konto Firmy jest dostępne w dwóch opcjach – darmowe i promowane
  5. Formularz kontaktowy jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia wiadomości do Usługodawcy.
  6.  „Katalog Firm”, „Baza Profili” jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi oraz osobom niezalogowanym odnalezienie w Serwisie katalogu profili kont firmowych wytworzonych Serwisie
 1. Podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian
 2. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto przypisane do jednego adresu e-mail
 3. Rejestracja i korzystanie z platformy Gotpage.pl jest darmowe a dodatkowe opcje płatne nie maja wpływu na normalne korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu.
 4. Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.
 5. Korzystanie z usług elektronicznych udostępnianych Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w tym odpowiednie regulaminy, cenniki, o których Użytkownik informowany jest każdorazowo na stronach internetowych Serwisu przeznaczonych dla udostępniania tych usług.
 6. Wydawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 7. Zasady administrowania danymi osobowymi w ramach Usług elektronicznych świadczonych prze Usługodawcę określa polityka prywatności.
 8. Wszelkie uwagi, wnioski oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych należy zgłaszać na adres mailowy kontakt@gotpage.pl bądź pisemnie na adres wydawcy podany na wstępie niniejszego regulaminu.

§ 4

ZAKAZY DOTYCZACE UŻYTKOWANIA SERWISU

 1. Serwisu Gotpage.pl nie wolno używać do:
   1.  prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań.
   2. przesyłania wirusów, złośliwego oprogramowania ani żadnego innego złośliwego lub szkodliwego kodu.
   3. rozpowszechniania treści powodujących szkody lub zakłócenia w działaniu sieci, serwerów albo lub innych firm
   4. rozpowszechniania  treści szerzących nienawiść albo nawołujących do przemocy wobec grup wyróżniających się ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana bądź orientację seksualną lub tożsamość płciową.
   5. rozpowszechniania danych osobowych ani informacji poufnych innych osób bez ich zgody. Dotyczy to m.in. numerów kart kredytowych, numerów PESEL i haseł do kont.
   6. korzystania z konta innego użytkownika bez jego zgody.
   7. rozpowszechniania treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci, takich jak pornografia dziecięca ani treści przedstawiających dzieci jako obiekty seksualne.
   8. rozpowszechniania spamu, w tym niepożądanych materiałów promocyjnych i reklamowych oraz treści niechcianych lub rozsyłanych masowo.
   9. rozpowszechniania treści przedstawiających nagość i czynności seksualne ani innych materiałów o charakterze pornograficznym. Nie wolno kierować też użytkowników do płatnych witryn pornograficznych.
   10. Kierowania do kogokolwiek a w szczególności innych Użytkowników gróźb, niestosownych stwierdzeń, ataków osobistych czy używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
   11. podszywania się pod inne osoby.

W sytuacji wykrycia takich działań konto zostanie automatycznie i niezwłocznie zablokowane.

2. Użytkownik może wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu zgłaszać poprzez zgłoszenia reklamacyjne. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Gotpage.pl w możliwie jak najszybszym okresie czasu ale nie dłużej niż 30 dni.

3. Rozwiązanie Umowy przez Wydawcę zawartej zgodnie z Regulaminem może nastąpić w wypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Wydawcy niezbędnych do świadczenia Usług z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

4. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie poprzez wysłanie do Wydawcy oswiadczenia lub usuniecie konta.

 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane koniecznością wykonania czynności technicznych dot. sprzętu bądź oprogramowania przez Użytkownika oraz siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich nie związanych z Wydawcą lub z powodu niekompatybilności Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika co nie wyłącza odpowiedzialności Wydawcy wobec konsumenta za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wydawca odpowiedzialności nie ponosi.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Serwisu, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub uregulowaniami szczególnymi o jakich mowa w § 2 ust 1 Regulaminu  oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych co nie wyłącza odpowiedzialności Wydawcy wobec konsumenta za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wydawca odpowiedzialności nie ponosi.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Serwisu za pośrednictwem sieci Internet. W szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki co nie wyłącza odpowiedzialności Wydawcy wobec konsumenta za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wydawca odpowiedzialności nie ponosi.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w materiałach.
 5. Wydawca ma prawo do usunięcia zamieszczonego przez Użytkonika materiału. Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu zamieszczonego przez niego materiału wraz z podaniem przyczyny.
 6. Wydawca udostępniając możliwość zamieszczania i rozpowszechniania Użytkownikom treści za pomocą określonych rozwiązań technicznych funkcjonujących w ramach portalu, nie ponosi odpowiedzialności za ich kształt oraz treść. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w ramach Serwisu, jak i za wszelkie inne treści  pochodzące od Użytkowników Serwisu i przez nich rozpowszechniane za jego pośrednictwem. Nie wyłącza to odpowiedzialności Wydawcy wobec konsumenta za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wydawca odpowiedzialności nie ponosi.
 7. Wydawca reaguje w przypadku naruszeniu praw autorskich i posiada prawo do usunięcia konta Użytkowników, które dopuściły się wielokrotnych naruszeń praw autorskich i niniejszego Regulaminu.
 8. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dokłada wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem w szczególności jeśli uzyska od innych Użytkowników informację o naruszeniach.
 9. W przypadku pozyskania informacji o materiale lub użytkowniku naruszającym  zasady funkcjonowania Serwisu prosimy o zgłoszenie ich  Wydawcy przy użyciu linku „Zgłoś nadużycie” lub na adres mailowy wskazany w Regulaminie.

§ 6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwisu oraz treści w nim zawarte w tym w szczególności  oprogramowanie, układ graficzny i funkcjonalny, utwory, znaki towarowe, bazy danych, teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne podlegają ochronie prawnej  przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.).
 2. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów o jakich mowa w ustępie poprzedzającym  przysługują Wydawcy lub osobom trzecim. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim Wydawca udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
 3. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Wydawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz jego treści w tym z  utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części oraz treści w nim zamieszczonych za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Niedopuszczalne jest także pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. W związku z powyższym użytkownicy udostępniając w/w treści oświadczają, że są  one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, jak i że posiadają wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w tym do ewentualnego wykorzystania wizerunku, jak i do tego aby treści mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

§ 7

USŁUGI ODPŁATNE

 1. Rejestracja i korzystanie z Serwisu Gotpage.pl jest darmowe z wyjątkiem wskazanych poniżej dodatkowych, fakultatywnych usług dla kont firmowych.
 2. Dodatkowa opcja dla Firm chcących się wyróżnić na tle konkurencyjnych profili tzw „konto promowane” udostępniana jest odpłatnie na poniższych zasadach obejmujących trzy okresy abonamentowe  :

                       – 30 dni  – 35 zł brutto         – 90 dni – 90zł brutto          -365 dni – 340 zł brutto.

 3.  Na portalu, w zakładce ogłoszenia istnieje również możliwość promocji swojego ogłoszenia. Opcja ta jest płatna, zgodna z cennikiem zawartym przy dodawaniu ogłoszenia. Istnieją trzy możliwości promocji ogłoszenia: 7 dni, 14 dni oraz 21 dni. Ogłoszenie promowane jest zawsze na wyżej na liście ogłoszeń niż pozostałe nie promowane ogłoszenia. 
 4. Ogłoszenia promowane, płatne występują również jako wyskakujące okienka z danym ogłoszeniem na obszarze całego portalu, czyli użytkownik przeglądający katalog firm lub profile Gotpage może zauważyć promowane ogłoszenie, które odrazu może zwrócić zainteresowanie. 
  1.  

§ 7

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Prezentowane na stronach i w aplikacjach mobilnych Platformy Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Dodanie ogłoszenia realizowane jest przez wypełnienie przez użytkownika formularza dodawania ogłoszenia. 
 4. Użytkownik jest zobowiązany do rzetelnego opisu przedmiotu ogłoszenia. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.
 5. Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem i zagwarantowaniem przez Użytkownika, że przysługują mu niepodzielnie i bez żadnych ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do publikacji wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. 
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:
  1. Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Spółkę byłoby nielegalne.
  2. Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
  3. Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych).
  4. Ogłoszeń bez podanej ceny. 
  5. Ogłoszeń oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub firmy.
  6. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
  7. Zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych:
   1. Znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.
  8. Obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.
 7. Gotpage Polska zastrzega sobie prawo do usunięcia plików graficznych (zdjęć) naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
 9. Zamieszczenie Ogłoszenia sprzedaży psa lub kota dopuszczalne jest jedynie przez przedstawiciela hodowli zarejestrowanej w organizacji społecznej, która w swych statutowych celach ma hodowlę rasowych psów lub kotów. Ponadto do sprzedaży dopuszczone są jedynie zwierzęta posiadające rodowód. W celu potwierdzenia posiadanych praw w zakresie obrotu w treści Ogłoszenia musi znaleźć się nazwa oraz adres stowarzyszenia/organizacji, a także nazwa miotu, z którego pochodzi zwierzę. 
 10. Gotpage Polska może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Gotpage Polska  nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itp.
 12. Gotpage Polska  nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.
 13. Gotpage Polska  zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy.
 14. Gotpage Polska zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wydawca pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu, zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Wydawcy niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Wydawca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian, zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 5. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez Wydawcę, rozwiązać niniejszą umowę składając Wydawcy stosowne oświadczenie lub usuwając konto. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Serwisu. Jego treść może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu na której został udostępniony