KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:                     

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak również właścicielem praw autorskich oraz własności intelektualnej jest GOTPAGE.PL -Rafał Antoniak z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 66 NIP: 8281373919,
e-mail: kontakt@gotpage.pl  (dalej AD);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o korzystanie z serwisu poprzez założenie konta w serwisie umożliwiającego dodawanie zdjęć, filmów oraz dzielenie się ciekawymi linkami,  ocenianie osób i profili firmowych, dodawanie opinii, publikowanie treści i korzystanie z wszelkich innych funkcji serwisu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę w innych celach wyraźnie w zgodzie określonych tj. art. 6 ust 1 pkt a RODO a także w celu marketingu usług portalu tj art. 6 ust 1f RODO. Jeśli jest Pan/Pani w wieku 13-16 lat a dla danego celu konieczne jest wyrażenie zgody zgoda taka musi być wyrażona także przez Pani/Pana opiekuna prawnego.

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, nasi pracownicy w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla nas. Dodatkowo odbiorcami Pani/Pana danych osobowych umieszczonych przez Panią/Pana na portalu będzie nieograniczony krąg osób posiadających konto Użytkownika w Serwisie o ilości danych publikowanych w serwisie poza konicznymi decyduje Pan//pani samodzielnie. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2 tj w zakresie zawartej umowy o założenie konta w serwisie do czasu usunięcia konta użytkownika, w zakresie wystawionych faktur za usługi płatne przez okres min 5 lat zgodnie z ustawa o rachunkowości, w zakresie marketingu usług serwisu lub innych świadczonych na podstawie zgody do czasu wycofania zgody na przetwarzanie; w zakresie adresów IP i adresów e-mail zgodnie z przepisami szczególnymi, w zakresie formularza kontaktowego do czasu udzielenia odpowiedzi. Jest to ustalane indywidualnie i zależy od takich rzeczy, jak charakter danych, powód ich gromadzenia i przetwarzania, a także od stosownych przepisów lub potrzeb operacyjnych. W przypadku skasowania konta usuniemy opublikowane przez Panią/Pana treści, takie jak zdjęcia i zmiany statusu. Informacji tych nie będzie można później odzyskać. Informacje na Pani/Pana temat, udostępniane przez inne osoby, nie należą do Pani/Pana konta i nie zostaną usunięte. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przechowywania informacji o kontach zablokowanych w wyniku naruszenia regulaminu przez co najmniej rok w celu zapobiegania kolejnym naruszeniom i innym przypadkom łamania naszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych na odstawie art. 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO, do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO a jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możliwość skorzystania z powyższych uprawnień uzależniona jest zgodnie z przepisami prawa od podstawy i celu przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz wiek (ewentualnie nazwa Firmy) jest warunkiem utworzenia konta użytkownika  tj zawarcia umowy o utworzenie konta użytkownika oraz zawarcia i wykonania innych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną jakie określono w regulaminie Serwisu. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a co za tym idzie korzystania z niektórych funkcji portalu;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez AD jednakże mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez partnerów AD korzystających z plików Cookies w tym również w formie profilowania w celu stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji użytkowników, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im reklam ukierunkowanych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w polityce prywatności zarówno AD jak i jego partnerów. Szczegóły dostępne w polityce prywatności publikowanej w Serwisie.  Jeśli umożliwimy usługę korzystania z parowania użytkowników o podobnych zainteresowaniach w sposób automatyczny najpierw o tym Panią/Pana powiadomimy oraz zapytamy o zgodę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

  • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę ILMANOWA S.C. Janina Toporkiewicz Jakub Toporkiewicz – wspólnicy posiadają wpis do CEIDG, NIP: 7372153399 REGON: 120996914 w celu ………………………………….

Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Podstawą  przetwarzania  danych  jest  moja  zgoda.  Odbiorcami  danych  może  być tylko Administrator Danych i podmioty którym powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy. Wiem, że mam  prawo  wycofania  zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Spółka nie stosuje/stosuje* profilowania. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Jakubem Toporkiewiczem – ILMANOWA S.C. Janina Toporkiewicz Jakub Toporkiewicz – wspólnicy posiadają wpis do CEIDG, NIP: 7372153399 REGON: 120996914  pod nr tel. …………… lub e-mail……………………………………..

  • Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną przed wyrażeniem zgody i zrozumiałem/AM jej treść

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACYJNYCH:

  • Wiem, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych XAPP z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie tylko w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które złożyłem/am aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO i zapoznałem się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie www………………………../w treści ogłoszenia i zrozumiałem jej treść .
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko pracy przez Administratora Danych XAPP z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie innych niż wskazane w Kodeksie Pracy niezbędne zgodnie z art. 6 ust 1b RODO np. danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust 1 a RODO
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko pracy przez Administratora Danych XAPP z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 6 ust 1 a RODO w celu przyszłych rekrutacji przez okres …………………………………….